Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

justlikeyouimagined

February 14 2020

justlikeyouimagined
0813 19bc 500
Reposted frombearded bearded

January 31 2020

justlikeyouimagined
7677 1fa5
Léon, L. Besson (1994)
Reposted frommovieguy movieguy

January 20 2020

justlikeyouimagined
Wiara czyni cuda, lecz tylko walka daje efekty.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxawery xawery

January 09 2020

justlikeyouimagined
5420 ac6d 500
Reposted fromolbaria olbaria

January 05 2020

justlikeyouimagined
A najlepsza z tego wszystkiego - jesteś Ty, którą znałem do niedawna tylko z widzenia.
— Kornel Filipowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
justlikeyouimagined
9941 f374 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

January 01 2020

justlikeyouimagined
4546 86d7
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
justlikeyouimagined
Największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem.
— A. N.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0

December 16 2019

justlikeyouimagined
1286 081d
Reposted fromanheros anheros

December 02 2019

justlikeyouimagined
Reposted fromthesoup thesoup
justlikeyouimagined

Chciałbym spędzić z nią resztę życia, nawet jeśli miałbym żyć jeszcze tylko kwadrans.

— J. Żulczyk
Reposted fromkrn krn
justlikeyouimagined
1250 b153 500
Reposted fromrof rof
justlikeyouimagined
Reposted fromrof rof

November 30 2019

justlikeyouimagined
2948 eb7a 500
Reposted fromzciach zciach

November 26 2019

justlikeyouimagined
5320 4bcf 500
Reposted fromfilo86 filo86
justlikeyouimagined
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight

November 25 2019

justlikeyouimagined

November 24 2019

justlikeyouimagined
3559 a914 500
Reposted fromlaters laters

November 20 2019

justlikeyouimagined
0608 007f
Reposted fromcontigo contigo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl